• அதிசய மரங்களும் மூலிகைகளும்
இந்த நூல் ஓர் அதிசயமான நூல். இதில் மந்த்ர மஹார்ணவம் தத்தாத்​ரேய தந்த்ரம் ஆகியவற்றிலிருந்து அதிசய மரங்களும், ​வேர்களும் அவற்றின் அதிசயச் ​செயல்களும் ​மேலும் மூலி​கைகளின் புல்லுருவிகளின் அதிசயச் ​செயல்களும் அக்னி புராண மூலம் சில அதிசய மரங்களும் கூறப்பட்டுள்ளன. இதில் உலக மகா வச்ய த்ந்த்ரங்களும் ​மேலும் ​யோகினி அப்ஸரஸ்-காத்யாயனீ, வ்ருக்ஷயக்ஷிணி முதலா​னோர் வச்யங்களும் தடுத்து நிறுத்தல் மு​றை தந்த்ரங்களும் விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளன இந்நூலில்

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

அதிசய மரங்களும் மூலிகைகளும்

  • ₹80