தொகுப்பு

எம்டன் செல்வரத்தினம்: சென்னையர் கதைகள்-எம்டன் செல்வரத்தினம்: சென்னையர் கதைகள்

எம்டன் செல்வரத்தினம்: சென்னையர் கதைகள்-எம்டன் செல்வரத்தினம்: சென்னையர் கதைகள்

கிழக்கு பதிப்பகம் 2017ம் ஆண்டு நடத்திய ‘சென்னை சிறுகதைப் போட்டி’யில் தேர்வு பெற்ற கதைகளின் தொகுப்பு...

₹140

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)