ந செல்வக்குமார்

Microsoft ACCESS எனும் தரவு தள மேலாண்மை

Microsoft ACCESS எனும் தரவு தள மேலாண்மை

இந்த நூல் DBMS பற்றி அறிந்து ​கொள்ள வி​ழையும் மாணவர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் ​மேலும் அலுவலகங்கள..

₹110

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)