ப. சம்பந்த முதலியார்

நாடகத் தமிழ்  - Nadaga Tamil

நாடகத் தமிழ் - Nadaga Tamil

நாடகம் என்பது ஒரு கலை அல்லது பலவகைக் கலைகளின் கூட்டுச் சேர்க்கையாகும். நாட்டு + அகம் = நாடகம். அதாவத..

₹90

பிராம்மணனும் சூத்திரனும்  - Brahmanun Soothiranum

பிராம்மணனும் சூத்திரனும் - Brahmanun Soothiranum

தமிழில் நாடகத்துறை போதுமான வளர்ச்சி பெறவில்லை என்பது இன்றுவரை உண்மைதான். நாடகம் படைக்கப்பட வேண்டும் ..

₹120

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)