அமார்த்யா சேன், க. பூரணச்சந்திரன்

நீதி பற்றிய கோட்பாடு

நீதி பற்றிய கோட்பாடு

மிக மேன்மையானதொரு புத்தகம் .. நீதி பற்றிய கோட்பாட்டைப் படிப்பது, நடைமுறைக் காரண ஆய்வில் ஒரு முதுநி..

₹750

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)