இரா. செந்தில், ராம்சந்த்ரா சிங்

13 வருடங்கள் : ஒரு நக்ஸலைட்டின் சிறைக் குறிப்புகள்

13 வருடங்கள் : ஒரு நக்ஸலைட்டின் சிறைக் குறிப்புகள்

தன்னுடைய ‘குற்றவாளி’ வாழ்வின் கீழ்மைப்பட்ட வாசத்தைக் கொண்டு சிங் நம்முடைய ஆன்மாக்களை எழுப்புகிறார்...

₹220

Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)