அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்

அடிப்படை உடலியல்

அடிப்படை உடலியல்

மனித உடலின் அடிப்படை இயக்கத்தை எளிமையாக விவரிக்கும் நூல்...

₹150

நோய் முதல் நாடி

நோய் முதல் நாடி

உணவே மருந்து’ என்ற ஹிப்போகிரேட்ஸ் கூற்றுக்கு ஏற்ப எவ்வகை உணவுகளைத் தேர்ந்தெடுத்து உட்கொண்டால் நோயற்ற..

₹200

நோய்களிலிருந்து விடுதலை

நோய்களிலிருந்து விடுதலை

இன்றைய வியாபார சந்தையின் மூலதனம் பணம் மட்டும் அல்ல. நம்முடைய அறியாமை தான் இந்த நூற்றாண்டு வணிக சந்தை..

₹70

பொக்கணம் - Pokkanam

பொக்கணம் - Pokkanam

‘பொக்கம்’ எனும் சொல் - உள்ளீடாக ஒன்றுமற்ற வெற்றிடத்தைக் குறிக்கிறது. பொக்கையும், பொந்தும் இதிலிருந..

₹120

மருத்துவ ஆய்வுக்கூடங்களில் நடப்பது என்ன?

மருத்துவ ஆய்வுக்கூடங்களில் நடப்பது என்ன?

இரத்த பரிசோதனைகளில் கழிவுகள் உள்ள அசுத்த இரத்தத்தைத் தான் நாம் பரிசோதிக்கிறோம். அசுத்த இரத்தத்தில் இ..

₹80

Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)